Aado Tankaroo -

Ka moo sifaa bee le bendi nna saatewo kono -

Ka bundaa yele nyatoo watoo to

Nna Feroo

Kang Jamaa ning Duniyaa bee Karandiroo Ofisoo lafita jee la karambungolu meng kono karanding bee be paree la ka maabe la saatewo jang aning duniyaa bee le kono meng ye kangolu ning moo sifaalu meng wo meng ne soto.

Nna Limaniyaalu

Kang Jamaa ning Duniyaa bee Karandiroo Ofisoo laata ko karanding wo karanding la kango ning aado haakolu kumayaata la. Nna bundaa la dookuwo ka wo limaniyaa le yitandi, kaatu n ka moolu maakoyi ka karango le soto meng kanyanta, aning be kang jamaa le kono, aado Jamaa le kono, aning beteyaatu puru moolu meng bota banko wo banko duniyaa le kono. Nying dookuwo la semboo bambanta kaatu saate moolu ye m maakoyi, aning kaatu moo wo moo ye muradoo le soto.

N laata ko karanding bee:

  • mu kang karandingolu le ti la, aning ko karandirlaalu bee mu kang karandirlaalu la.
  • ye ila fansung aado ning kango le soto meng nyanta yiriwaa la.
  • nyanta karango noo la ko karanding do ye karang noo.
  • nyanta karang noo la juuna English kango le kono aning kang killing, warang karang kotengolu, le kono.
  • nyanta karambungo le soto meng kono moolu ka kango bee buniyaa, aning moolu bee ka moolu buniyaa meng bota saatee fo siyoo do la.
  • sulaata ka aado do le long ka maabe la saate jang ning duniyaa be hadamayaa le kono
  • bota saatewo meng kono moolu ye a long ko ila karango kumayaata.

Nna Hamoo

Kang Jamaa ning Duniyaa bee Karandiroo Ofisoo mu ka a jee ko karambung wo karambung ka state ning bankoo bee ka lewulu nooma puru Engilsh Kango Karandingolu la karango, aning ka jang karambungolu noolu ning muradoolu le daada ka karandingolu yiriwandi meng ye kang ning aadi jamaa le long ne ti.

Me be dookuwo la ka sembo di dindingolu ka I fansung noo le long ka ke duniyaa bee bankudingolu nying nyamengolu to:

Ka Kang wo Kango Foloolalu le Suutee
N laata ko karandingolu bee mu kang karandingolu le ti. Karandiroo siifa wo siifa ka dinding karandi ka kangolu le fahaamu la. M be londoo daada meng bota karandingolu la kang jamaa londoo la.

Aadoo Suteroo, Kalamutaroo, ning Buniyaroo
N ka sutee ning buniyaa karanding wo karanding aning dimbayaa wo dimbayaa la aadolu. N ka nna dookulaalu le nikindi ka aado kotengolu le kalamuta aning ka karandiroo le ke meng ka aado kotengolu buniyaa.

Ka Jikoo Waramaalu le Soto
N ka karambung dookulaalu le wakilindi ka karang jikoo waramaalu le soto puru dinding wo dinding meng wo meng karandingolu la aado ning kango mu meng ti. Korosiroo dindingolu la kang yiriwandoo to ka karandingolu maakoyi ka londoo ning noolu soto meng be I maakoyi ka ke la karandingo fangsotomaalu I baluwoo bee le kono. N ka karandirilaa betemaa baa le soto aning maabo ka nying hamoo le timiyandi.

Ka Dokulaalu la Noolu Yiriwandi
N ka dookulaa yiriwandoo meng bota kisisiroo le dii nna moolu la ka karandiroo, karandirilaalu, aning karandingolu le yiriwandi. Yiridandoo mabeelaalu ka sawari ila dookuwo karango kafoolu le kono. Dookuwo karango ka ke la kango soto feroolu, karandiroo kutuyaaringo londoo, karang feroo betemaalu, aning dokunyoo feroolu.

Ka Karandingo ning Dimbayaalu Bee Dundi Karango Kono
N ka programoo maabeelalu noo daada ka sistemoo betemaa le daada meng kono karanding wo karanding ye karango noo, aning i ye a long ko me be i buniyaa la jang. Nying programoo le kono, karandingolu be makoyrioo ning dookurango le soto karang feng wo feng le kono. Karandingolu ning karanding dimbayaalu ka dookuwo le ke ning karambungolu ko dookunyomaa kanyangolu.

Ka Kang Karango Muradoo le Soto Nyo la
N ka dookuwo ke puru karanding kang yiriwandoo muradoo soto karambung dookulaalu bee teema. K nying ke la, m be be sawariring ka karanding kang korosiroo le ke meng be ke la ning karambung karango le daala. N ka Kisikisiroo numeroolu le juube ka karandiroo feroo le daada ka karanding kang yiriwandoo le tamaandi. Nna karandiroo ka duniyaa be karandiroo feroo le maa beteke ka dankeneyaa le soto ko karanding wo karanding sii karango soto aadi kango fabandiroo ning hami kango yiriwandoo le kono.