Ceev tej puav pheej tseg -

Unir notre diverse communauté -

Qhib qhov rooj rau yav tom ntej

Lub Zeem Muag

Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Ntiaj Teb (OMGE) xam pom lub tsev kawm ntawv uas kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus npaj tau txhij zog rau txoj kev koom siab pov plob rau peb ntau haiv lus thiab ntau haiv keeb coj nyob hauv zos thiab cov zej zog thoob ntiaj teb.

 

Peb Qhov Tsim Nqi

Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Ntiaj Teb saib tib neeg cov lus thiab keeb coj ntawm txhua tus me nyuam kawm ntawv muaj nqis. Tes hauj lwm ntawm peb fab tuav hauj lwm nthuav qhia tej yam tsim nqi uas yog muab txoj hau kev sib luag mus rau txoj kev kawm ntau haiv lus, ntau haiv keeb coj, thiab txoj kev kawm thoob ntiaj teb muaj nqis siab. Tes hauj lwm no raug txhawb los ntawm lub zej zog txoj kev koom siab thiab raug nthuav qhia txoj kev pov plob ntawm peb cov neeg muaj feem xyuam txhua tus.

Peb ntseeg tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus:

  • yog cov neeg kawm lus thiab cov xib fwb txhua tus yog cov xib fwb qhia lus
  • muaj keeb tiv txog tej keeb coj thiab tej lus uas yuav tsum saib tsim nqi thiab tsim muaj
  • tsim yog tau txoj hau kev muaj vaj huam sib luag mus rau txoj kev kawm
  • yuav tsum muaj txoj hau kev thaum yau mus kawm Lus Askiv thiab ib hom lus los yog ntau hom lus ntxiv
  • tsim nyog tau lub tsev kawm ntawv muaj keeb coj uas lees txais ntau haiv lus thiab ntau haiv keeb coj
  • yuav tau muaj kev paub txog kev muaj peev xwm tswj tau tej keeb coj sib txawv los koom siab rau hauv lawv lub zej zog hauv zos thiab thoob ntiaj teb
  • uaj ntawm ib lub zej zog uas mob siab txog thiab saib lawv txoj kev kawm txuj muaj nqis

   

Peb Tes Hauj Lwm

Tes hauj lwm ntawm Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Ntiaj Teb yog xyuas meej kom duav tau xeev thiab tsoom nom tswv cov kev cai tswj txoj kev kawm ntawm cov me nyuam xyaum kawm Lus Askiv (ELLs) thiab los tsim cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov kev muaj peev xwm thiab nthuav qhia txoj kev pov plob npaj cov me nyuam kawm ntawv muaj peev xwm paub ntau haiv lus thiab ntau haiv keeb coj.

Peb sib zog txhawb cov me nyuam kawm ntawv kom xav txog lawv qhov muaj peev xwm yuav ua tau raws li yog cov pej xeem hauv lub ntiaj teb los ntawm:

Qhov Keeb Coj Ntawm Txoj Kev Saib Cov Me Nyuam Kawm Lus Txhua Tus Muaj Nqis
Peb ntseeg tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus puav leej yog cov me nyuam kawm lus. Kev qhia cov ntsiab ntawv kawm xws li kev qhia hom lus nrog rau txoj kev ua hauj lwm tseem ceeb. Peb npaj ntxiv rau ntau haiv lus ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv.

Kev Paub, Kev Muaj Peev Xwm Paub, thiab Kev Fwm Tej Keeb Coj
Peb fwm thiab pov plob rau tej keeb coj ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv thiab lawv tsev neeg. Peb muab kev txhim kho cov neeg ua hauj lwm los tsim kev muaj peev xwm paub txog tej keeb coj thiab kev ua hauj lwm sib thooj rau tej keeb coj sib thooj.

Qhov Keeb Coj Ntawm Cov Kev Npaj Siab
Peb txhawb cov kev npaj siab rau txoj kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tsis hais hom lus thiab tej keeb coj. Cuab pob ntseg rau txoj kev tsim lus uas yog muab txoj hauv kev mus rau tej kev txhawj thiab kev ntse yuav tau muaj rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus kom tig tau los ua ib cov me nyuam kawm ntawv ywj siab, kawm ntawv mus tas lub neej. Rub thiab tswj cov xib fwb muaj kev kawm siab los mus tau lub hom phiaj no.

Qhov Keeb Coj Ntawm Txoj Kev Txhim Kho Ua Hauj Lwm Muaj Txiaj Ntsim
Peb muab kev txhim kho ua hauj lwm raws kev tshawb fawb kom qhov kev kawm, xib fwb thiab me nyuam kawm ntawv muaj kev loj hlob. Cov neeg tuaj koom los ua cov neeg kub siab ntawm peb lub zej zog txoj kev kawm ua hauj lwm. Txoj kev kawm ua hauj lwm muaj tsis tu ncua yuav muaj xws li lub niam tswv yim paub lus, kev txawj ntse ntawm txoj kev qhia ntawv tseem ceeb, cov hau kev kawm txuj muaj txiaj ntsim zoo, thiab txoj kev koom tes.

Qhov Keeb Coj Ntawm Txoj Kev Sib Koom Ua Ke thiab txoj Kev Kawm
Peb tsim cov neeg muaj feem xyuam txoj kev muaj peev xwm los tsim qhov kev ua hauj lwm muaj txiaj ntsim thiab tswj tau uas kom txhua tus me nyuam kawm ntawv muaj kev mus tau rau txoj kev kawm txuj muaj vaj huam sib luag thiab sib koom ua ke. Qhov no xws li cov qauv kawm uas muab tau qhov chaw kawm thiab qhov kev txhawb tsim nyog los ntawm txhua fab ntawm txoj kev kawm. Cov me nyuam kawm ntawv thiab lawv tsev neeg koom siab ua cov neeg koom tes sib luag.

Qhov Keeb Coj Ntawm Txoj Kev Pov Plob Sib Koom Rau Txoj Kev Tsim Lus
Peb txhawb txoj kev pov plob sib koom rau me nyuam kawm ntawv txoj kev tsim lus. Qhov no yuav tau muaj kev kub siab rau cov kev ntsuam xyuas tsis tu ncua ntawm me nyuam kawm ntawv qhov kev paub lus npliag ntxiv rau txoj kev kawm ntaub ntawv. Cov ntsiab ntsuam xyuas tau ntawd raug muab siv los npaj rau txoj kev qhia ntawv uas txhawb cov me nyuam kawm ntawv txoj kev tsim lus. Txoj kev qhia ntawv siv cov qauv qhia ntaub ntawv rau txhua tus nrog rau txoj kev sib ntseeg siab los xyuas meej kom mus siv tau txoj kev kawm los ntawm txoj kev sib txhawb lus puav pheej thiab txoj kev tsim hom lus ntawd.