ກະລຸນາແວະຊົມໂປແກມຂອງພວກເຮົາ ຄຳນິຍາມໂປແກມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Our Programs)
ESL = ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ
DBE = ການພັດທະນາການສຶກສາລະບົບສອງພາສາ
DLI = ການຊຶມຊັບສອງພາສາ

Elementary Schools    

ESL

DBE

DLI

Allis 4K-5th grade 5K-2nd grade
Chavez 4K-5th grade 5K-5th grade
Crestwood 5K-5th grade
Elvehjem 4K-5th grade
Emerson 4K-5th grade
Falk 4K-5th grade 4K 5K-1st grade 
Franklin 4K-2nd grade
Glendale 4K-5th grade 4K     5K-5th grade   
Gompers 4K-5th grade
Hawthorne 4K-5th grade 4K-5th grade
Huegel 4K-5th grade
Kennedy 5K-5th grade
Lake View 5K-5th grade
Lapham 4K-2nd grade
Leopold 4K-5th grade 5K-5th grade
Lincoln 4K, 3rd-5th grade   4K 3rd-5th grade
Lindbergh 5K-5th grade
Lowell 4K-5th grade
Marquette 3rd-5th grade
Mendota 5K-5th grade
Midvale 4K-2nd grade 5K-2nd grade
Muir 4K-5th grade
Nuestro Mundo 5K-5th grade
Olson 4K-5th grade
Orchard Ridge 4K-5th grade
Randall 3rd-5th grade
Sandburg 4K-5th grade 5K-5th grade
Schenk 5K-5th grade 5K-2nd grade
Shorewood 4K-5th grade
Stephens 4K-5th grade 5K-5th grade
Thoreau 4K-5th grade         5K Spanish speaking ELLs -DLI choice school option
Van Hise 5K-5th grade

Middle Schools

ESL

DBE

DLI

Badger Rock 6th-7th grade
Black Hawk 6th-8th grade
Cherokee 6th-8th grade 6th-8th grade
Hamilton 6th-8th grade
Jefferson 6th-8th grade 6th-7th grade 
O'Keeffe 6th-8th grade
Sennett 6th-8th grade 6th-8th grade
Sherman 6th-8th grade 6th-8th grade
Spring Harbor 6th-8th grade
Toki 6th-8th grade
Whitehorse 6th-8th grade
Wright 6th-8th grade

High Schools

ESL

DBE

DLI

East 9th-12th grade
La Follette 9th-12th grade  9th-12th grade
Memorial 9th-12th grade
West 9th-12th grade 9th grade