immigrant students and families banner

Cov me nyuam kawm ntawv txhua tus puas tau txais qhov kev kawm pub dawb rau pej xeem tsis hais txog lawv lub meej mom tsiv nkag teb chaws?
Tau. Cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, tsis hais txog lub meej mom tsiv nkag teb chaws, muaj cai txais txoj kev kawm K-12 dawb thiab muaj vaj huam sib luag, raws li U. S. Lub Tsev Hais Plaub Siab Tshaj Plaws qhov kev txiav txim rau rooj plaub Plyer v. Doe (Plyler v. Doe U.S. Supreme Court decision).

Cheeb tsam tsev kawm ntawv puas yuav qhia tus me nyuam kawm ntawv lub meej mom tsiv nkag teb chaws rau tsoom fwv tswj kev tsiv nkag teb chaws?
Nyob rau feem ntau, tsoom nom tswv txoj cai (Tsab Cai Tswj Tsev Neeg Txoj Cai Hais Txog Kev Kawm Txuj thiab Tus Kheej (FERPA)) thiab xeev txoj cai, cheeb tsam tsev kawm ntawv raug txwv tsis pub tso tawm tej ntsiab lus hais txog me nyuam kawm ntawv uas yog tsis tau niam txiv kev tso cai. Txawm yog tias Lub Koom Haum Tswj Kev Tsiv Nkag Teb Chaws thiab Cov Kev Coj Kom Haum (Immigration and Customs Enforcement (ICE)) cov neeg khiav hauj lwm muab ib daim ntawv ceeb toom txog kev tshem tawm (tsab ntawv kee xa rov qab) tuaj rau tom lub tsev kawm ntawv ib tug neeg ua hauj lwm, cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tswj tsis muab cov ntaub ntawv rau tus me nyuam kawm ntawv.

Yog tias cheeb tsam tsev kawm ntawv raug kee los ntawm lub tsev hais plaub tej yam kuj yuav muab tso tawm. Nyob rau kis no, cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm kuj yuav raug kom muab nthuav qhia cov ntsiab lus ntawm tus me nyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv ceev tseg hais txog txoj kev kawm. Cheeb tsam tsev kawm ntawv ua raws cov kev ceeb toom yuav tau ua txhua yam ua ntej yuav muab tso tawm.

MMSD txoj hauj lwm hais txog kev sib cais thiab kev ua saib tsis taus yog zoo li cas?
Peb txwv kev sib cais los yog kev ua saib tsis taus ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, los yog cov neeg ua hauj lwm raws haiv neeg, pab pawg, kev teev hawm, haiv, thiab ntau yam uas raug tiv thaiv.

Kuv yuav ua li cas yog tias kuv xam pom tias kuv raug cais los yog raug ua saib tsis taus nyob hauv peb lub tsev kawm ntawv?
Yog tias nej yog tus neeg raug tsim txom ntawm kev sib cais los yog kev ua saib tsis taus, peb xav kom nej cej luam tawm. Ntawm no yog 3 txoj hau kev los mus ua:

  • Cej luam tus cwj pwm coj tam sim ntawd rau nej lub tsev kawm ntawv tus tuam thawj xib fwb los yog cov neeg ua hauj lwm.
  • Teev ib qhov kev tsis txaus siab los yog kev txhawj uas yog siv daim ntawv no.
  • Hais mus rau Eric Kestin, Tus Soj Ntsuam Txwv Kev Ua Saib Tsis Taus thiab Txwv Kev Siab Cais ntawm 608-663-1530.

Peb xyuas cov kev tsis txaus siab no meej heev thiab ywj raws cov yim neeg, cov me nyuam kawm ntawv, thiab cov neeg ua hauj lwm los nthuav qhia cov kev txhawj kom peb thiaj muaj cuab kav xyuas tau meej kom txhua tus txoj kev ruaj ntseg.

Lub Koom Haum Tswj Kev Tsiv Nkag Teb Chaws thiab Cov Kev Coj Kom Haum (Immigration and Customs Enforcement (ICE)) yog dab tsi?
Lub teb chaws U.S. muaj ib lub koom haum hu ua Koom Haum Tswj Kev Tsiv Nkag Teb Chaws thiab Cov Kev Coj Kom Haum (Immigration and Customs Enforcement (ICE)) uas tuav tsoom fwv cov cai tswj txoj kev kav ciam teb chaws, cov kev coj kom haum, kev lag luam, thiab kev tsiv nkag teb chaws.

Lub koom haum ICE puas tuaj tau rau hauv peb cov tsev kawm ntawv?
Peb muaj ib tsab cai txwv cov kev tswj fwm txoj cai hauv cheeb tsam cov tsev kawm ntawv. Feem tswj fwm txoj cai kuj yuav tsis soj ntsuam los yog thom nug cov me nyuam kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv yog tsis tau kev tso cai ntawm tus tuam thawj xib fwb los ua li ntawd. Yuav tsum tau niam txiv kev tso cai nyob rau cov tsam thawj feem ntau.

MMSD yuav ua li cas yog tias muaj ICE tes hauj lwm nyob hauv cov tsev kawm ntawv los yog nyob ib ncig ze peb ntawd?
Peb muaj ib pab neeg thaj tsob kam ceeb (rapid response team) uas tau tsim ib tug qauv los txhawb cov me nyuam thiab cov yim neeg nyob rau thaum peb pib pom muaj cov hauj lwm tswj fwm kev tsiv nkag teb chaws nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv los yog ib ncig ze ntawd.

Kuv tsev neeg yuav muaj cuab kav ua tau li cas los npaj rau tej kev sib txuas lus nrog lub koom haum ICE?
Xyuas meej kom cov neeg tsev thiab cov me nyuam kawm ntawv nkag siab txog lawv txoj cai thiab ceev daim pib “Paub Koj Txoj Cai” rau koj tus kheej tau siv. Tso siab lug hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv tus tuam thawj xib fwb, tus kws pab tswv yim, los yog tus social worker yog xav tau kev cob qhia hais txog cov chaw muab kev pab los txhawb nej, los yog hais mus rau cov koom haum hauv zos los yog thoob teb chaws no ib lub uas tau muab teev rau ntawm no.

Kuv txhawj txog qhov kev xa rov qab. Kuv puas tsim nyog xa kuv tus me nyuam mus kawm ntawv?
Txawm yog lub sij hawm no peb tsis paub txog kauj ruam zoo li cas uas tsoom fwv yuav ua rau cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj ntaub ntawv thiab cov yim neeg, MMSD cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, tsis hais lub meej mom tsiv nkag teb chaws, puav leej yog cov pej xeem muaj nqis hauv peb lub zej zog thiab peb txaus siab los xyuas meej kom lawv raug txais tos zoo thiab tau kev ruaj ntseg nyob hauv peb cov tsev kawm ntawv tas mus li. Peb xav kom cov me nyuam kawm ntawv tuaj mus kawm ntawv kom tsis txhob cuam tshuam rau lawv lub sij hawm kawm ntaub ntawv; tab sis, peb txhawb nej qhov kev txiav txim siab uas zoo tshaj plaws rau nej tus me nyuam.

Kuv yog ib tug tsis muaj ntaub ntawv tab sis kuv cov me nyuam yog pej xeem U.S. Lawv puas yuav poob lawv qhov kev ua pej xeem?
U.S. Tsab Cai Kav Teb Chaws (U.S. Constitution) muab kev ua pej xeem rau cov neeg txhua tus yug nyob hauv teb chaws U.S. tsis hais txog lawv niam thiab txiv lub meej mom tsiv nkag teb chaws.

Kuv yog ib tug tsis muaj ntaub ntawv / muaj cov neeg tsev tsis muaj ntaub ntawv. MMSD yuav pab txhawb tau kuv thiab kuv tsev neeg li cas?
Cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb hauv cov tsev kawm ntawv yeej npaj txhij zog los txhawb qhov kev ntxhov siab ntawm cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tsis hais lub meej mom tsiv nkag teb chaws. Tso siab lug hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv tus tuam thawj xib fwb, tus kws pab tswv yim, los yog tus social worker yog xav paub cov chaw muab kev pab uas yuav txhawb tau nej. Nej muaj cuab kav hais tau mus rau Ananda Mirilli, Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas & Lub Zej Zog Kev Koom Siab Tus Thawj Coj ntawm 608-442-2946. Nej tsis tas yuav tso tawm nej lub meej mom tsiv nkag teb chaws kom tau txais kev pab txhawb.

Tsab Cai Tuav Kev Pab Rau Cov Me Nyuam Tuaj Txog Tshiab (DACA) yog dab tsi?
DACA yog ib qhov kev pab tswj fwm kom txhob muaj kev xa rov qab. Lub hom phiaj ntawm DACA yog tiv thaiv cov hluas tsiv nkag teb chaws uas duav tau tej txheej xwm tsim nyog kom txhob raug kev xa rov qab. DACA muab cov kev pab li ntawm no rau cov hluas tsiv nkag teb chaws tsis muaj ntaub ntawv: 1) kev tiv thaiv kom txhob raug kev xa rov qab, thiab 2) daim ntawv tso cai ua hauj lwm.

Kuv tus me nyuam kawm ntawv yog ib tug tau txais DACA cov kev pab. Raws li yog ib leeg niam txiv kuv tsim nyog paub dab tsi?
Txawm yog lub sij hawm no peb tsis paub txog kauj ruam zoo li cas uas tsoom fwv yuav ua nyob hauv DACA, los nws tseem ceeb kom paub tias yuav kom tau txais DACA cov kev pab nyob rau cov kev kee ziag no, mas cov neeg tau txais kev pab yuav tsum duav kom tau cov txheej xwm ntxiv mus, xws li kev tuaj ntawv los yog kev kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab.

Kuv haiv lus tsis yog Lus Askiv. MMSD yuav pab tau kuv thiab kuv tsev neeg li cas?
Nej yuav muaj cuab kav hais tau mus nej lub tsev kawm ntawv tus xib fwb paub ob haiv lus (BRS) kom muab kev txhais lus pab.

Yog tias nej muaj lus nug ntxiv hais txog nej txoj cai, kev tswj fwm kev tsiv nkag teb chaws, kev xa rov qab, kev ua pej xeem, thiab/los yog DACA, peb xav kom nej hais mus rau cov koom haum hauv zos los yog thoob teb chaws no ib lub uas tau teev rau ntawm no yog xav tau kev cob qhia thiab kev pab. Nrhiav kev pab ntawm tug kws lij choj paub kev tsiv nkag teb chaws tsim nyog. Mus saib hauv immigrationlawhelp.org yog xav paub ntxiv hais txog cov koom haum muab kev pab raws txoj cai los hauv xeev.