Ua tsaug rau koj kev txaus siab rau Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus rau koj tus me nyuam los npaj qhov kev paub ob hom lus thiab qhov kev paub ob hom ntaub ntawv ua Lus Hmoob thiab Lus Askiv, ntxiv rau ntau qhov txiaj ntsig zoo ntawm kev paub ntau hom lus. Peb npaj siab yuav los mus pab txhawb cov me nyuam kawm ntawv txoj kev loj hlob thiab txoj kev kawm ntaub ntawv nyob rau Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv!  Thov teev cov ntsiab lus txhua yam rau hauv qab no.

Hnub kawg los mus xa Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab yog: Monday, Lub Plaub Hlis tim 30, 2018.

*Kev xa Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab tas tsis tau txhais tias yuav raug txais rau hauv Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv.*

 
1 Start 2 Complete

Cov Ntsiab Lus Hais Txog Tus Me Nyuam Kawm Ntawv

Tsis teev rau los tau, yog tias koj tsis paub koj tus me nyuam tus ID.

Cov Ntsiab Lus Hais Txog Niam Txiv/Tus Saib Xyuas

CEEB TOOM: Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv kuj yuav muab cov kev ntsuam xyuas kev paub Lus Askiv thiab/los yog kev paub Lus Hmoob npliag rau koj tus me nyuam kom thiaj txiav txim xyuas tau nws cov kev paub lus thiab thiaj txhawb tau qhov kev kawm ob hom lus. Cov me nyuam kawm ntawv uas raug tuav xam rau Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv yuav tsum qhia tias tus me nyuam kawm ntawv muaj kev siv Lus Hmoob (nyob rau hauv nws lub neej) thaum tuaj sau npe. Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug ntsuam xyuam lawv qhov kev paub Lus Askiv npliag tib si.

Kev Npaj Siab

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau siv sij hawm ntau thiaj li mus txog rau cov duas paub lus npliag rau ob hom lus qhia nyob hauv qhov kev kawm, xws li kev hais, kev mloog, kev nyeem, thiab kev sau tau cov lus npliag. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau siv ntau xyoo kawm thiaj li yuav kawm tau cov ntaub ntawv zoo ntawm cov kev qhia ntawv ob hom lus. Nws tseem ceeb kom koj tus me nyuam sau npe kawm rau hauv Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv ntau xyoo li ntau tau uas yog muaj rau kawm. Thov xaiv lub box sau toj hais qhia tias koj npaj siab rau koj tus me nyuam qhov kev koom rau hauv qhov kev kawm ntawv ob hom lus kom txhawb tau nws txoj kev xyaum kawm lus thiab kawm ntaub ntawv.