ຄຸນສົມບັດ

ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີພາສາອື່ນນອກຈາກພາສາອັງກິດທີ່ມີຢູ່ໃນການສໍາຫຼວດພາສາທີ່ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ (ທີ່ໃຊ້ຕອນລົງທະບຽນ) ຈະຖືກຄັດເລືອກເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການ ESL ຫຼື ບໍ ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາ ແລະ ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນ. ການປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດນີ້ຈະຖືກດຳເນີນການທັນທີຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວເພື່ອກໍານົດລະດັບຂອງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ. ຖ້າຄະແນນນັກຮຽນຢູ່ DPI (ພະແນກການຮຽນການສອນສາທາລະນະ) ລະດັບ 1-5, ນັກຮຽນມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບການບໍລິການ ESL/ການບໍລິການການສຶກສາ ສອງພາສາ. ຖ້າຄະແນນນັກຮຽນຢູ່ DPI ລະດັບ 6, ນັກຮຽນຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ເໝະສົມໄດ້ຮັບສໍາລັບການບໍລິການ ESL/ການບໍລິການການສຶກສາສອງພາສາ.

ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມ

ຄູສອນລາຍງານລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ຫຼັງຈາກທີ່ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ESL/ການສຶກສາສອງພາສາແລ້ວ, ພວກເຂົາມີສິດທີ່ຈະຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້. ຄອບຄົວຍັງມີສິດທີ່ຈະປ່ຽນແປງການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດ ເວລາໃນລະຫວ່າງທີ່ນັກຮຽນເຮັດວຽກໃນ MMSD. ໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ແຈ້ງສະຖານະຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຮູ້ເປັນປະຈຳທຸກປີ (ກົດໝາຍຂອງລັດ WI 115.96 (2/3).

ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການສອງພາສາ/ສອງວັດທະນະທຳ

ຖ້າໂຮງຮຽນໃດ, ພາຍໃນເຂດການສຶກສາໃນລັດ Wisconsin, ມີນັກຮຽນກທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ຈຳກັດຈຳນວນ 10 ຄົນທີ່ເວົ້າພາສາດຽວກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດຢູ່ຊັ້ນຮຽນ K-3, ນັກຮຽນກ 20 ຄົນທີ່ຊັ້ນຮຽນ 4-8 ຫລື ນັກຮຽນກ 20 ຄົນຢູ່ຊັ້ນຮຽນ 9-12, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງ ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ກະກຽມແຜນການບໍລິການ ຢ່າງເປັນທາງການ (PI-1849) ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້. ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ທຸກໂຄງ ການດັ່ງກ່າວຕ້ອງຈັດຫາຄູສອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດສອນສອງພາສາ. ເມື່ອຄູສອນທີ່ມີໃບອະ ນຸຍາດສອນສອງພາສາບໍ່ມີໃຫ້, ອາດມີການນຳໃຊ້ຄູສອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຈາກ ESL ກັບຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນສອງພາສາ ຍົກເວັ້ນໃນໂຄງການໃຫ້ບໍລິ ການຜູ້ເວົ້າພາສາສະເປນ. ຂໍ້ຜູກມັດໃນການຮັກສາສະຖານະໂຄງການສອງ ພາສາ-ສອງ ວັດທະນະທຳທີ່ອະນຸມັດໂດຍລັດ (ກົດໝາຍຂອງລັດ WI 115.97) ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອບັນລຸຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນສາມກຸ່ມຊັ້ນຮຽນ "ຜົນກະທົບຕໍ່" ພາຍໃນອາຄານໂຮງຮຽນດຽວ. ເຂດການສຶກສາອາດຈະລວມຈໍານວນນັກຮຽນໃນ ທົ່ວໂຮງຮຽນອື່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນຂັ້ນຕ່ໍາສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດ, ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຜູກມັດ.

ການບໍ່ເລືອກປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍນີ້, ບໍ່ມີນັກຮຽນຜູ້ໃດສາມາດປະຕິເສດການຮັບເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາທາລະນະ, ປະຕິເສດການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ, ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຈາກ ຫຼື ເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ກິດຈະກໍາ ຫຼື ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຮງຮຽນໂດຍພິຈາລະນາຈາກເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ຊາດກໍາເນີດ, ບັນພະບຸລຸດ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ການຖືພາ, ສະຖານະສົມຣົດ ຫຼື ຄວາມເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ຣົດຊະນິຍົມທາງເພດ ຫຼື ຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ. ກົດໝາຍນີ້ເປັນຄືກັບສຳເນົາທາງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກຳນົດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດນີ້ ຈະຕ້ອງເອົາຊະນະ ຫຼື ເອົາອຸປະສັກດ້ານພາສາອອກໃຫ້ໝົດ.

ກົດໝາຍບໍ່ມີເດັກຖືກປະຖິ້ມ (NCLB) ຂອງລັດຖະບານກາງ

ກົດໝາຍສາທາລະນະ 107-110 ມັງກອນ 2002 115 Stat. 1425

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່: ​ພະ​ແນກຂ່າວສານ​ການ​ຮຽນ​ການສອນສາທາລະນະ​ຂອງ​ລັດ Wisconsin, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດຫມາຍໃນເວລາທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດທີ່​ຈຳ​ກັດ (LEP) ໃນໂຮງ​ຮຽນ K-12 Public ສາ​ມາດຊອກພົບ​ໄດ້ໃນ​ເວັບ​ທົ່ວ​ໂລກທີ່ https://dpi.wi.gov/english-learners/legal-requirements