Qhov Tsim Nyog Tau Txais

Cov me nyuam kawm ntawv ua muaj ib hom lus dua li ntawm hom Lus Askiv ziag no nyob rau lawv Daim Ntawv Thom Nug Hom Lus Tom Tsev (ua thaum tuaj sau npe kawm) yuav raug muab ntsuam xyuas seb lawv puas tsim nyog tau txais cov kev kawm ESL los ntawm qhov kev sib tham thiab qhov kev ntsuam xyuas. Qhov kev ntsuam xyuas kev paub Lus Askiv npliag no muab rau ua tom qab qhov kev sau npe los txiav txim xyuas duas kev paub Lus Askiv npliag. Yog tias tus me nyuam kawm ntawv tau qhab nee nyob rau DPI (Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem) duas 1-5, tus me nyuam kawm ntawv tsim nyog yuav tau txais kev kawm ESL/Ob Haiv Lus. Yog tias tus me nyuam kawm ntawv tau qhab nee nyob rau DPI duas 6, muab xyuas pom tau tias tus me nyuam kawm ntawv paub Lus Askiv npliag heev lawm thiab tsis tsim nyog yuav tau txais kev kawm ESL/Ob Haiv Lus lawm.

  

Kev Ceeb Toom thiab Kev Tso Cai

Cov xib fwb cej luam tus me nyuam kawm ntawv duas paub Lus Askiv npliag rau cov yim neeg. Tom qab muab cov ntsiab lus hais txog qhov kev kawm ESL/Ob Haiv Lus qhia rau cov yim neeg, lawv muaj cai lees txais los yog tsis lees txais cov kev kawm no. Cov yim neeg kuj muaj cai los hloov lawv qhov kev txiav txim siab txhua lub sij hawm thaum tus me nyuam kawm rau hauv MMSD. Cov tsev kawm ntawv yuav tau ceeb toom rau cov yim neeg txog qhov paub Lus Askiv npliag txhua xyoo (WI Tsab Cai 115.96(2/3).

  

Tej Yam Yuav Tsum Muaj Rau Qhov Kev Kawm Ob Haiv Lus/Ob Hom Keeb Coj

Yog tias txhua lub tsev kawm ntawv, nyob rau hauv ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv Wisconsin, muaj 10 tus me nyuam kawm ntawv Tsis Paub Lus Askiv Npliag uas hais tib hom lus uas tsis yog Lus Askiv nyob rau qib K-3, muaj 20 tus me nyuam kawm ntawv 4-8, los yog muaj 20 tus me nyuam kawm ntawv nyob rau qib 9-12, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tsim ib qho kev kawm thiab npaj ib tug laj txheej ntawm cov kev kawm (PI-1849) kom duav tau tej yam xav tau kev pab ntawm cov me nyuam kawm ntawv. Tsab cai kee kom txhua qhov kev kawm yuav tsum muaj cov xib fwb muaj ntawv pov thawj. Thaum cov xib fwb muaj ntawv pov thawj tsis khoom, cov xib fwb ESL muaj ntawv pov thawj yuav raug muab siv nrog rau cov neeg pab xib fwb qhia ob haiv lus tsuas yog tsis siv rau hauv cov kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv hais Lus Mev. Qhov yuav los tswj qhov kev kawm ob haiv lus-ob haiv keeb coj uas xeev tau pom zoo (Xeev WI Tsab Cai 115.97) rau cov me nyuam kawm ntawv los pib thaum ib qib ntawm peb qib ua ke muaj nyob rau hauv ib lub tsev kawm ntawv. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav muab sib txuam ua ke nrog cov me nyuam kawm ntawv thoob plaws hauv cov kev tsev kawm ntawv kom duav tau qhov tsawg rau xeev qhov kev pab, tab sis qhov tsis yog ib qhov yuav xaiv tau.

  

Kev Tsis Pub Cais Me Nyuam Kawm Ntawv

Nyob hauv txoj cai no, tsis pub muaj me nyuam kawm ntawv raug tso tsis txais rua hauv txhua lub tsev kawm ntawv, raug tsis pub koom rau hauv, raug tsis pub tau txais cov txiaj ntsim zoo ntawm, los yog tsis pub raug cais nyob rau hauv txhua qhov kev kawm raws tus me nyuam qhov yog poj niam txiv neej, haiv neeg, kev teev hawm, tuaj lub teb chaws twg tuaj, poj koob yawm txwv, kev ntseeg, kev xeeb tub, kev muaj poj niam-muaj txiv los yog ua niam ua txiv, poj niam txiv neej kev xeeb txawm tau txawv los yog kev puas lub cev, kev puas hlwb, kev puas siab puas ntsws, los yog kev tsis muaj cuab kav kawm tau. Tsab cai no kee tias txhua tus me nyuam yuav tsum tau txais txoj hau kev kawm ntaub ntawv sib npaug zo. Yuav kom duav tau qhov yuav tau ua no, cov kev cuam tshuam lus yuav tsum raug muab tso mus los yog raug muab tshem mus.

  

Tsoom Nom Tswv Tsab Cai Tsis Pub Tso Ib Tug Me Nyuam Rau Tom Qab (NCLB)

Tsab Cai Kav Pej Xeem (Public Law) 107-110-Lub Ib Hlis 2002 115 Stat. 14251425

Mus saib: Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) nqe lus tshaj tawm (bulletin), Cov Kev Pov Plob Raws Txoj Cai Lij Choj Thaum Khiav Hauj Lwm Pab Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Tsis Paub Lus Askiv Npliag (LEP) hauv Pej Xeem Cov Tsev Kawm Ntawv Qib K-12 uas muaj nyob rau ntawm: https://dpi.wi.gov/english-learners/legal-requirements