Hmoob Qhov Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus muaj nyob tom lub tsev kawm ntawv thiab qib duas raws li ntawm no rau xyoo kawm 2017-2018:

Tsev Kawm Phaj Pib Lake View: Qib Xyaum Kawm (Kindergarten)

Mus ua daim ntawv sau npe txaus siab rau Hmoob Qhov Kev Kawm DBE kom tiav nyob online ntawm https://multilingual.madison.k12.wi.us/hmoob-qhov-kev-kawm-tsim-ob-hom-lus los sis luam ib daim los.

 

Kev Txheej Txheem Sau Npe 

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Los Tshiab rau hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Txhua tus me nyuam kawm ntawv los tshiab rau hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD), kev sau npe yuav tsum ua kom tiav nyob online ntawm www.mmsd.org/enroll thiab yuav tsum nqa daim ntawv sau npe online luam tawm los ntawd mus rau tom lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm thiaj li ua tiav qhov kev sau npe. Cov niam txiv/cov saib xyuas yuav nhriav tau lawv lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm ntawm https://webapp1.madison.k12.wi.us/webapp1/find_your_school/.

 

Kev Sau Npe rau cov kawm 4K thiab 5K yuav muaj rau Lub 3 Hlis 6, 2017 thaum 2 pm txog 6 pm tom MMSD Cov Tsev Kawm Phaj Pib txhua lub. Yog koj tuaj koom tsis tau hnub ntawd, koj muaj cuab kav mus pib tus txheej txheem sau npe tau ntawm www.mmsd.org/enroll. Luam cov ntawv sau npe thiab nqa mus rau tom lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm thiaj li ua tiav qhov kev sau npe.

*Hmoob Qhov Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus tsis yog ib qhov kev kawm rau cov muaj 4 xyoos kawm kindergarten. Yog xav paub ntxiv txog 4K, thov saib hauv: www.mmsd.org/4K.

 

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Ziag No Nyob Hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Txawm hais tias cov me nyuam kawm ntawv ziag no nyob hauv MMSD cov kev kawm 4K uas twb sau npe rau hauv Kindergarten lawm los xij, koj yuav tsum ua daim ntawv sau npe txaus siab hauv qab no kom tiav thiaj li yuav muab tuav xam tau mus rau hauv Hmoob Qhov Kev Kawm DBE. Daim ntawv sau npe txaus siab yuav muab siv tam li daim ntawv tshais tsev kawm ntawv yog tias koj nyob rau hauv MMSD cheeb tsam, tab sis ziag no nyob rau sab nrauv ntawm Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View suam tuaj mus kawm.

Cov ntaub ntawv hais txog kev sau npe rau cov me nyuam kawm ntawv ziag no rau xyoo kawm 2017-2018 muaj nyob hauv www.mmsd.org/enroll.

Tus Txheej Txheem Ua Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab

Hmoob Qhov Kev Kawm DBE muaj rau MMSD Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv (Hmong English Language Learners) txhua tus; tab sis, nws tsuas muaj nyob rau tom Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View rau cov me nyuam kawm qib Kindergarten yuav mus pib rau xyoo 2017-2018 xwb. Cov me nyuam kawm qib Kindergarten uas yog Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv nyob rau cov tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm ntawm no yuav xa tau daim ntawv sau npe txaus siab mus rau qhov kev kawm thiab cheeb tsam yuav muaj kev thauj mus los:

 

  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lindbergh
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Gompers
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Mendota
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Hawthorne

 

Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv yuav mus pib qib Kindergarten uas nyob sab nrauv ntawm cov tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm sau saum no muaj cuab kav xa tau daim ntawv sau npe txaus siab rau kev kawm, tab sis lawv yuav tau muaj lawv kev thauj mus los.

  

Suam Nyiam Tuaj Mus Kawm

Suam nyiam tuaj mus kawm yuav muab rau cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv suam tuaj mus kawm ntawm no:

  • Suam nyiam tuaj mus kawm yuav muab rau cov me nyuam kawm ntawv uas nyob rau hauv suam ntawm cov tsev kawm ntawv tuaj mus kawm uas qhia rau saum (Lake View, Lindbergh, Gompers, Mendota, thiab Hawthorne).
  • Suam nyiam tuaj mus kawm yuav muab rau cov me nyuam kawm ntawv uas nyob rau hauv MMSD suam tuaj mus kawm.

Niam txiv/cov saib xyuas yuav tsum ua daim ntawv sau npe txaus siab kom tiav uas yuav tsum muab xa mus thiaj li muab tuav xam xyuas rau kev mus koom rau hauv qhov kev kawm. Kev ua daim ntawv sau npe txaus siab tiav tsis tau txhais tias koj tus me nyuam yuav raug txais rau hauv qhov kev kawm. Muaj chaw tsawg.

Nws tseem ceeb heev kom cov niam txiv/cov saib xyuas nkag siab cov hom phiaj ntawm Qhov Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus (DBE) thiab qhov kev sau npe rau koj tus me nyuam, koj nkag siab cov txiaj ntsim zoo ntawm qhov kev cia koj tus me nyuam mus rau hauv qhov kev kawm ob hom lus ntev li ntev tau. Cov niam txiv/cov saib xyuas uas tsis tau sib tham txog qhov kev kawm Hmoob DBE nrog cov neeg ua hauj lwm hauv Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Ntiaj Teb (Office of Mulitlingual and Global Education) yuav tau mus koom ib lub rooj sib tham qhia txog qhov kev kawm.  

 

Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab Hnub Kawg

Mus ua daim ntawv sau npe txaus siab rau Hmoob Qhov Kev Kawm DBE kom tiav nyob online ntawm https://multilingual.madison.k12.wi.us/hmoob-qhov-kev-kawm-tsim-ob-hom-lus los sis luam ib daim los.

Rau xyoo kawm 2017-2018, Hmoob Qhov Kev Kawm DBE hnub kawg xa daim ntawv sau npe txaus siab mus yog hnub Friday, Lub Plaub Hlis 28, 2017.

Mam hu xov tooj los ceeb toom rau cov niam txiv txog lawv qhov kev txais mus rau hauv Hmoob Qhov Kev Kawm DBE rau lub Tsib Hlis 10, 2017 los yog ua ntej ntawd. Thov xyuas meej kom teev tau tus xov tooj siv tau/nyiam kom hu rau nyob hauv daim ntawv sau npe txaus siab.