bilingual program

MMSD Qhov Kev Kawm Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv:

Yog Dab Tsi, Vim Li Cas, Thiab Zoo Li Cas?

Ntsiab Lus Txog Qhov Kev Kawm: Kev kawm ob hom lus yog dab tsi?

Nyob rau qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv, cov neeg ib txwm hais Lus Hmoob hauv tsev thiab cov neeg ib txwm hais Lus Askiv nyob hauv tsev muaj hwv tsam khaws cia thiab xyaum kawm lawv thawj hom lus thiab tib txhij kawm kev sib txuas lus thiab kev sau tau nyeem tau hom lus thib ob kom npliag li ib tug neeg uas ib txwm siv hom lus ntawd los lawm.  Muaj kev qhia ntaub ntawv thiab kev ntsuam xyuas kev kawm ob hom lus, Hmoob thiab Askiv, raws sij hawm.

Qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv siv tus qauv qhia ntawv 50:50. Cov xib fwb uas qhia ntawv nyob rau qhov kev kawm ob hom lus siv kev cais lus los mus txhawb cov hom phiaj rau kev kawm lus. Xws li, thaum yog sij hawm kawm nyeem ntawv Hmoob, tsuas muaj kev siv Lus Hmoob qhia ntawv xwb thiab tag nrho cov ntaub ntawv yog sau ua Lus Hmoob. Thaum yog sij hawm nyeem ntawv Askiv, tsuas muaj siv Lus Askiv qhia ntawv thiab tag nrho cov ntaub ntawv yog sau ua Lus Askiv. Cov xib fwb tsis xyaw Lus Hmoob thiab Lus Askiv ua ke thaum qhia ntawv rau cov me nyuam kawm ntawv.

Ob hom lus tib si yog lub tsheb siv qhuab qhia, kev pab cuam rau kev kawm, thiab yog lub hom phiaj rau qhov kev kawm ob hom lus. Cov kev kawm ob hom lus muaj kuab rau kev kawm thiab txhawb kev txawj ob hom lus. Cov xib fwb qhia ntawv nyob rau cov kev kawm ob hom lus siv ntaub ntawv txog ntau haiv keeb txhawb kev kawm txog ntau haiv neeg.

Cov Hom Phiaj Ntawm Qhov Kev Kawm: Vim li cas thiaj tsim nyog xaiv qhov kev kawm ob hom lus rau koj tus me nyuam?

Cov kev kawm ob hom lus uas ua tau zoo muaj txiaj ntsim pab tau kev kawm zoo dua thiab kawm ntawv tiav ntau dua rau Cov Me Nyuam Xyaum Kawm Lus Askiv (English Learners los sis ELs), los sis cov me nyuam kawm ntawv uas siv hom lus txawv dua Lus Askiv tom tsev. Qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv txhawb nqa cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov hom phiaj txhim kho qhov nrug ntawm kev kawm (achievement gap) ntawm cov ELs thiab lawv cov phooj ywg kawm ntawv. Thaum muaj cov me nyuam uas ib txwm hais Lus Hmoob xyaw nrog cov me nyuam uas ib txwm paub Lus Askiv, uas siv Lus Hmoob tom tsev, muaj ntau hwv tsam rau cov me nyuam txhua tus. Xws li: sib qhia sib kawm, txhawb lawv kev xam pom tias lawv haiv lus thiab keeb kwm kev cai muaj nuj nqis rau lawv kev to taub txog lawv tus kheej caj ceg, thiab pab lawv muaj cuab kav siv hom lus uas lawv tsis paub zoo heev nyob rau ib qho chaw uas lawv tso siab xyaum kawm tau hom lus ntawd.

Txuas ntxiv rau qhov txiaj ntsim kawm ntawv tau zoo, cov me nyuam kawm ntawv uas paub ob hom lus tsim tau kev nyeem, sau, thiab txuas lus tau nrog lawv thawj hom lus thiab hom lus thib ob uas lawv kawm. Qhov no npaj tau lawv kev koom tes nrog kev sib txuam thiab sib tw thoob plaws ntiaj teb. Cov kev kawm ob hom lus zoo li daim iav, qhia txog kev fwm ntau haiv lus thiab keeb coj txawv ntawm peb lub zej zog thiab npaj cov me nyuam kawm ntawv kom muaj kev kawm ntawv tau zoo thiab muaj kev vam meej rau lawv tus kheej.

Cov kev kawm ob hom lus kuj tshawb tau tias muaj ntau cov txiaj ntsig zoo rau cov me nyuam paub ob hom lus thaum muab lawv piv nrog cov me nyuam kawm ntawv zoo li lawv uas nyob rau kev kawm ib hom lus xwb (xws li: cov kev kawm ntawv Askiv xwb). “Cov me nyuam kawm ntawv uas yog Cov Me Nyuam Xyaum Kawm Lus Askiv (ELs) thaum pib kawm nyob rau cov kev kawm ob hom lus tsis yog kawm tau qhab nia siab tshaj lwm cov ELs uas kawm rau cov chav kawm Lus Askiv xwb, tab sis lawv kawm tau zoo npaum li lawv cov phooj ywg uas ib txwm paub Lus Askiv uas kawm rau cov chav kawm Lus Askiv xwb” (Lindhom-Leary, 2004, Lindhom-Leary & Borsato. 2004, in press). Yog xav nyeem ntawv ntxiv txog cov hwv tsam thiab txiaj ntsig ntawm kev kawm ob hom lus, thov mus nyeem rau ntawm: news.stanford.edu/news/2014/march/teaching-english-language-032514.html.

Tus Qauv Rau Kev Kawm: Nws zoo li cas?

Cov xib fwb uas qhia ntawv rau cov kev kawm ob hom lus siv cov tswv yim qhuab qhia ob hom lus los pab cov me nyuam kawm ntawv to taub ob hom lus lawv thiaj li kawm tau lus thiab ntaub ntawv tib si. Cov xib fwb uas qhia ntawv rau cov kev kawm ob hom lus kuj muaj cov hom phiaj txog kev siv lus nrog rau cov hom phiaj rau kev kawm ntaub ntawv, thiab siv kev ntsuam xyuas kev nkag siab raws kev qhia. Muaj kev ntsuam xyuas raws hom lus uas siv qhia ntaub ntawv, tsuas yog tsis ua li ntawd thaum muaj kev xeem ntawv raws lub xeev cov kev cai los ntawm nom tswv. Kev tshawb fawb nhriav tau tias cov me nyuam kawm ntawv kawm tau raws li los sis dhau lawv qib kawm ntawv thaum xeem ntawv raws cov qauv kawm (standardized tests) nyob rau tsib mus rau xya xyoo ntawm kev kawm nyob rau cov kev kawm ob hom lus.

Cov hom lus siv qhia ntaub ntawv nyob rau qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv yog:

Lus Askiv:teaching

  • Nyeem Ntawv 
  • Sau Ntawv
  • Zauv
  • Keeb Txuj (Science) 

Lus Hmoob: 

  • Nyeem Ntawv
  • Sau Ntawv
  • Nywj Keeb (Social Studies)  

     

Cov me nyuam kawm ntawv nyob rau qhov kev kawm ob hom lus txais kev qhia ntawv ua Lus Hmoob thiab Lus Askiv txhua hnub.

Yog koj xav paub ntxiv txog ib hom kev kawm ob hom lus, hu ua Dual Language Immersion, ua muaj ntsis zoo li qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv, saib daim yeeb yaj kiab no uas tsim tawm los ntawm lub Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) nrog lub University of Minnesota. Tag nrho Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv cov xib fwb uas qhia ntawv nyob rau cov kev kawm ob hom lus muaj kev kawm txhim kho ua hauj lwm (professional development) txog kev qhia ntawv ob hom lus los ntawm CARLA. Thov ceeb toom tias muaj tej yam uas sib txawv ntawm cov kev kawm ntawv nyob rau daim yeeb yaj kiab no rau St. Paul, Minnesota cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab peb cov kev kawm.

Yog xav paub lwm yam ntxiv, saib daim ntawv FAQ no qhia txog qhov kev kawm ob hom lus Hmoob thiab Askiv.

Nyob rau cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj cov kev kawm ob hom lus, cov me nyuam kawm ntawv muaj kev pab rau lawv hom lus hauv tsev los sis lawv thawj hom lus los ntawm Tus Paub Ob Haiv Lus (Bilingual Resource Specialist) los sis Tus Xib Fwb Txawj Ob Haiv Lus (Bilingual Resource Teacher) raws hnub kawm. Ib co tsev kawm ntawv phaj nrab thiab phaj siab tej zaum kuj muaj cov chav kawm uas pab tau kev tsim thiab xyaum nyeem tau sau tau ntawv rau hom lus uas ib tug me nyuam siv tom tsev los sis thawj hom lus nws paub.

Qhov Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob-Askiv muaj nyob rau tim Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Lake View (webpage).  Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Lake View ntawm 204-4040.

bilingual program east collabStudents