ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELLs) ມີລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ (ELP) ແຕກຕ່າງກັນ, ມີປະສົບການດ້ານການ ສຶກສາທຸກປະເພດ ແລະ ມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍພາສາທີ່ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວັດທະນະທໍາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ESL ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຊັ້ນຮຽນ ແລະ ລະດັບ ELP ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ລະດັບ DPI). ຕົວຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ESL ປະເພດຕ່າງໆ.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ:

ຄໍາແນະນໍາໃນຫ້ອງຮຽນການສຶກສາທົ່ວໄປທີ່ມີ ESL ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາແມ່

ການໃຫ້ການບໍລິການປະເພດນີ້ມີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດໃນທຸກລະດັບຊັ້ນຮຽນ ແລະ ລະດັບການ ພັດທະນາພາສາອັງກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອອາດຈະມີໃຫ້ໃນດ້ານເນື້ອຫາການຮຽນ ຫຼື ດ້ານການຮຽນການ ສອນສະເພາະເຈາະຈົງ ເຊັ່ນ ການຮູ້ໜັງສື. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ມີໃຫ້ໃນການສຶກສາທົ່ວໄປທີ່ກຳນົດໂດຍຄູສອນທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນດ້ານພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ (ESL) ຫຼື ຄູສອນດ້ານຊັບພະຍາກອນສອງພາສາ (BRT) ທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການ ສຶກສາສອງພາສາໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູສອນສຳລັບການສຶກສາທົ່ວໄປ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາຫຼັກສາມາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ BRT ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊັບພະຍາກອນສອງພາສາ (BRS). BRS ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດດ້ານພາສາຫຼັກ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບຄອບຄົວຂອງ ELL, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລ່າມແປພາສາ, ຜູ້ແປພາສາ ແລະ ນາຍໜ້າດ້ານວັດທະນະທຳ. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາການຮຽນ ທັກສະ, ຄຳສັບ ແລະ ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນຕາມລະດັບຊັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນ.

ໂຄງການ ESL ທີ່ມີປະສິດທິພາບສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການຮຽນການສອນຫຼັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຫ້ອງຮຽນທີ່ສອນເນື້ອຫາການຮຽນຂອງ ESL

ຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເໝາະສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ພວມມາຮອດສະຫະລັດໃໝ່ໆ ຫຼື ຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາພາສາອັງກິດ ແລະ ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນເພີ່ມທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫົວຂໍ້ການຮຽນໃນເວລາດຽວກັນ. ຄູສອນຈະປັບລະດັບ ແລະ ປະລິມານຂອງພາສາອັງກິດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານໄດ້. ໃນຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້, ນັກຮຽນທຸກຄົນແມ່ນ ELLs ແລະ ສອນວິຊາ, ເຊັ່ນ ວິຊາຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ, ສັງຄົມສຶກສາ ຫຼື ພາສາສາດ, ສອນໂດຍຄູທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ESL. ສໍາລັບວັນທີ່ເຫຼືອຂອງນັກຮຽນ, ພວກເຂົາຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນ ເວົ້າພາສາອັງກິດພື້ນເມືອງ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາພາສາອັງກິດ ຈາກຄົນອື່ນຕໍ່ໄປ. ຫ້ອງຮຽນທີ່ອີງຕາມເນື້ອຫາການຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ.

 

ການຕິດຕາມກວດກາ/ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ກ່ອນທີ່ນັກຮຽນ ELL ຮຽນຈົບຈາກໂຄງການ ESL ແລະ ໂຄງການການສຶກສາສອງພາສາ, ພວກເຂົາຈະຖືກຕິດຕາມ ກວດກາເປັນເວລາສອງປີ. ນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ-ສະຖານະທີ່ລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂັ້ນສູງ ແລະ ບໍ່ມີໃນໂຄງການ ESL ແລະ ຖືກລວມເຂົ້າກັນໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ. ຄູສອນຂອງ ESL ແລະຄູສອນສອງພາສາຕິດຕາມເບິ່ງການພັດທະນາທາງການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູສອນສຳລັບການສຶກສາທົ່ວໄປເພື່ອເບິ່ງວ່ານັກຮຽນເປັນແນວໃດແລ້ວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ESL ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງພາສາຍັງຊ່ວຍຄູ ສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ຮຽນຮູ້ວິທີການສອນ ELLs. ຫຼັງຈາກສອງປີ, ຖ້ານັກຮຽນປະສົບຜົນສໍາເລັດທາງການຮຽນ, ພວກ ເຂົາຈະອອກຈາກການໂຄງ ELL ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການການທົດສອບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງ ພວກເຂົາໃນແຕ່ລະປີອີກຕໍ່ໄປ.