I suulaata ning fengolu ka dung na ESL ning Kang Fula Programoo le kono

Wisconsin state lewu 115.96 (Count of Limited English Proficient Pupils) ko meng karambung suulaata mu “karambung mararoo kafoo wo mararoo kafoo sii karandingolu suutee meng mang English kango moyi baake karambung kafoo le kono biring i be karandingolu bee sinyee kang, aning I sii karandingolu la suwo kono kango ninikaroo fo I ye aning English korosiroo examoo meng mansakunda sonta fanang fo I ye.” Karandingolu nyanta English korosiroo examoo le ke nying I ye ning fengolu soto suwo kono kango nininkaroo le kono:    

  • Karandingolu ka kango le fo suwo kono meng manke English
  • Karandingo dimbayaa ka kango fo suwo kono meng manke English
  • Karandingolu ka kango fo meng manke English lung wo lung ning I be karambungo banta

Karandingolu meng nga suutee be English korosroo examoo le ke meng state mandakunda ye a ko beteyaata. Wo examoo to mu ACCESS puru ELLs, aning a ka kacaa, lamoyiroo, karango, aning saferoo le korosi English kango le kono.

Lewu ko LEP karandingolu be examoo le soto sang wo sang puru karambung kafoo ye tamandiroo danteroo dii moolu la, aning ka kang noo aning karango lebel danteroo dii karanding wululaalu la.

Suuloolu puru Karandingo Programoo Finti

Karandingolu de ESL / Kang Fula Karandiroo makoyiroo soto ning I sii karambung English kango noo le yitandi nna, puru nga long ko I be darajoo soto karambungo kono ko karandingolu meng suusuuta English kango la meng be ila sango le kono fanang.

Karandingo meng ye Wisconsin DPI Lebel 6 ("Saaying a ye English moyi, fo, ning saafee no kendeke") suulaata ka Korosiroo Lebel (Monitor Status) biring a mang ESL makoyiroo le soto fo sanji fula puru karambungo ye a fo ke a manke ESL/Kang Fula Karandiroo karandingo ti. Bitung, karandingo sii watoo le soto ka yitandi karambungo la ko a sii darajoo soto hani ning a mang ESL/Kang Fula Karandiroo makoyiroo le soto. Wo sanji fula koola, ning karandingo ye karang darajoo le soto, a sii programoo le finti. Ning so keeta, karambungo be wuluulalu le kalamutandi wo la.