Kev Tsim Nyog Tau Txais Cov Kev Kawm ESL thiab Ob Haiv Lus

Wisconsin tsab cai 115.96 (Kev Suav Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Tsis Paub Lus Askiv Npliag) kee tias “tsev kawm ntawv tsoom fwv tswj kev kawm txhua tus yuav tsum txheeb Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Ntxim Yuav Tsis Paub Lus Askiv Npliag nyob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv raws li yog ib feem ntawm tus txheej txheem sau npe kawm uas yog siv daim ntawv thom nug txog hom lus tom tsev thiab daim ntawv ntsuam xyuas kev paub Lus Askiv npliag uas feem tuav hauj lwm tau pom zoo”. Cov txheej xwm daim ntawv thom nug txog hom lus tom tsev rau xaiv cov me nyuam kawm ntawv rau daim ntawv ntsuam xyuas yog muab teev raws li ntawm no:

  • Cov me nyuam kawm ntawv uas lawv sib tham ib hom lus tsis yog Lus Askiv
  • Cov me nyuam kawm ntawv uas nws tsev neeg siv ib hom lus tsis yog Lus Askiv
  • Cov me nyuam kawm ntawv uas lawv siv ib hom lus tsis yog Lus Askiv txhua hnub thaum tsis nyob hauv tsev kawm ntawv

Cov me nyuam kawm ntawv txheeb tau lawm yuav raug muab ntsuam xyuas qhov kev paub Lus Askiv npliag uas yog siv daim ntawv ntsuam xyuas xeev pom zoo hu ua ACCESS rau cov me nyuam xyaum kawm Lus Askiv (ELLs) uas hais txog kev tham Lus Askiv, kev mloog Lus Askiv, kev nyeem ntawv Askiv, thiab kev sau ntawv Askiv.

Qhov kev ntsuam xyuas txhua xyoo ntawm cov me nyuam kawm ntawv tsis paub Lus Askiv npliag txheeb tau ntawd raug kee los ntawm txoj cai kom cheeb tsam tsev kawm ntawv thiaj muaj peev xwm muab tau cov ntawv cej luam txoj kev kawm txhua xyoo thiab cej luam tau qhov kev paub Lus Askiv npliag thiab cov ntaub ntawv cej luam txog txoj kev kawm ntaub ntawv rau cov niam txiv.

  

Cov Txheej Xwm Tso Tawm

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsis raug muab tuav xam xyuas seb puas tsim nyog tau txais cov kev kawm ESL/Ob Haiv Lus thaum lawv muaj cuab kav ua nthuav tawm qhov kev paub Lus Askiv npliag tsim nyog kom kawm tau ntaub ntawv sib thooj li cov me nyuam kawm ntawv hais Lus Askiv nyob rau cov chaw kawm raws lub hnub nyoog/qib kawm tsim nyog.

Tus me nyuam kawm ntawv uas ua tau nyob rau Wisconsin DPI Duas 6 ("tam no Paub Lus Askiv Npliag Heev") ces yuav tsum tau nyob rau Qhov Kev Tsom Kwm kom tiav uas yog tsis tau txais kev kawm ESL rau ob xyoos mas thiaj muab rov teev dua tau. Nyob rau qhov xeeb txawm los, tus me nyuam kawm ntawv yuav raug tso sim ua ib ntus los mus txiav txim xyuas qhov ntsim nyog yuav kawm tau ntaub ntawv uas yog tsis tau kev pab ESL/Ob Haiv Lus. Nyob rau thaum kawg ntawm ncua sij hawm ob xyoos ntawd, yog tias tus me nyuam kawm ntawv kawm tau ntaub ntawv zoo lawm, tus me nyuam kawm ntawv yuav raug muab tso tawm hauv qhov kev kawm mus. Mam li ceeb toom rau cov niam txiv txog qhov kev pauv no.