immigrant students and families banner

Cov Kev Npaj Ua Ntej Mus Rau Tsev Kawm Qib Siab

PEOPLE Program Qhov Kev Pab Npaj Ua Ntej Mus Rau Tsev Kawm Qib Siab Txoj Kev Kawm (Pre-college Enrichment Opportunity Program for Learning Excellence)

 • Muaj kev muab npe hauv qib 6 thiab qib 9 tuaj (nyob ntawm seb puas muaj qhib)
 • Muaj kev pab qhia ntxiv, kev npaj ua ntej mus rau tsev kawm qib siab, thiab kev kawm caij ntuj sov thaum nyob hauv tsev kawm phaj nrab thiab phaj siab
 • Yuav tsum raug lees txais rau tom UW-Madison/tau nyiaj pab them nqi kawm tib si

ITA (Information Technology Academy) Qhov Kev Kawm Txog Tshuab

 • Muaj kev muab npe hauv qib 8 tuaj (nyob ntawm seb puas muaj qib)
 • Muaj kev pab qhia ntxiv, kev npaj ua ntej rau tsev kawm qib siab, thiab kev kawm caij ntuj sov thaum nyob hauv tsev kawm phaj siab
 • Yuav tsum raug lees txais rau tom UW-Madison /tau nyiaj pab them nqi kawm tib si

AVID/TOPS Kev Txhawb Kom Mus Deb Los Ntawm Qee Leej Txoj Kev Txiav Txim Xyuas / Txoj Kev Cog Lus Rau Cov Hluas (Advancement Via Individual Determination / Teens of Promise)

 • Muaj tus qauv npaj ua ntej rau tsev kawm qib siab thoob teb chaws ntawm txoj kev kawm hauv tsev kawm ntawv nrog rau cov chaw muab kev pab hauv zos uas yog tau kev txhawb los ntawm Boys & Girls Club hauv Dane County (kev qhia ntxiv, kev kawm caij ntuj sov, thiab cov nyiaj pub dawb mus kawm qib siab)

CAP (College Access Program) thiab lwm cov kev npaj ua ntej mus rau tsev kawm qib siab

 • Muaj kev kawm caij ntuj sov, kev kawm txaus siab tshwj xeeb, thiab cov kev kawm lwm yam (kev kawm txuj ci, kev kawm txua/tsim tshuab, kev kawm suab paj  nrog, kev kawm rag txuj, thiab lwm yam)
 • Qhib rau txhua tus tsis hais txog kev nyob rau qhov twg (muaj ib txhia kev zam pub los ntawm Feem Tuav Kev Cob Qhia Phej Xeem (DPI) rau cov yim neeg txom nyem)

Cov Kev Npaj Rau Tom Qab Tsev Kawm Phaj Siab

Madison College Liberal Arts Transfer Program Madison College (Madison Lub Tsev Kawm Qib Siab) Qhov Kev Kawm Tshais Mus Rau Lwm Lub Tsev Kawm Qib Siab

 • Duav tau thawj ob xyoos ntawm cov ntawv kawm txhua yam
 • Muaj tej qhov rau “kawm kom tob” – kev kawm txua tshuab, kev kawm txuj ci

Madison College Scholars of Promise Madison College (Madison Lub Tsev Kawm Qib Siab) Txoj Kev Cog Lus Rau Cov Neeg Kawm Txuj Siab

 • Muaj tshiab rau thaum Caij Nplooj Zeeg 2017; tsim rau cov GPAs 2.25 thiab siab zog rov sauv
 • Duav tej yam xav tau uas tsis duav raws li hauv FFSA “Tsev Neeg Qhov Kev Pab Tau Npaj Siab Tseg"