Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus (DBE) Hmoob Thiab Askiv muaj nyob tom lub tsev kawm ntawv thiab qib duas raws li ntawm no rau xyoo kawm 2018-2019:

Tsev Kawm Phaj Pib Lake View: Qib Xyaum Kawm (Kindergarten) thiab Qib Ib

Ua daim ntawv sau npe txaus siab rau Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv kom tiav nyob online ntawm multilingual.madison.k12.wi.us/kev-kawm-ob-hom-lus los sis luam ib daim ntawv tawm.

Kev Txheej Txheem Sau Npe 

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Los Tshiab rau hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Txhua tus me nyuam kawm ntawv los tshiab rau hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD), yuav tsum ua kev sau npe kom tiav nyob online ntawm www.mmsd.org/enroll thiab yuav tsum nqa daim ntawv sau npe online luam tawm los ntawd mus rau tom lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm (Tsev Kawm Phaj Pib Lake View rau Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv) thiaj li ua tiav qhov kev sau npe. Cov niam txiv/cov saib xyuas yuav nhriav tau lawv lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm ntawm https://webapp1.madison.k12.wi.us/webapp1/find_your_school/.

Kev Sau Npe rau cov kawm 4K thiab 5K yuav muaj rau Lub 3 Hlis tim 5, 2018 thaum 2pm txog 6pm tom MMSD Cov Tsev Kawm Phaj Pib txhua lub. Yog koj tuaj koom tsis tau hnub ntawd, koj muaj cuab kav mus pib tus txheej txheem sau npe tau ntawm www.mmsd.org/enroll. Luam cov ntawv sau npe thiab nqa mus rau tom lub tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm thiaj li ua tiav qhov kev sau npe.

Wisconsin kev qhib sau npe kawm ntawv rau pej xeem muab cai rau cov niam txiv sau npe tau rau ib lub tsev kawm ntawv rau peb xeem uas nyob tawm ntawm lub cheeb tsam tsev kawm ntawv uas lawv nyob rau.  Rau cov me nyuam kawm ntawv uas tuaj kawm tshiab rau MMSD uas tsis nyob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv, yuav tsum tau sau npe ua ntaub ntawv kom tiav rau cov ntawv hauv qab no thiaj li yuav muaj tau kev txiav txim siab nyob tau rau hauv Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv:

  • Kev sau npe thaum qhib sau npe rau pej xeem nrog DPI muaj nyob rau https://dpi.wi.gov/open-enrollment.  Kev sau npe raws sij hawm qhib sau npe rau pej xeem rau xyoo kawm 2018-2019 yog Lub Ob Hlis tim 5 mus txog Lub Plaub Hlis tim 30, 2018 thaum 4:00pm.

         THIAB

  • MMSD kev sau npe nyob online ntawm www.mmsd.org/enroll

         THIAB

*Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus Hmoob Thiab Askiv tsis yog ib qhov kev kawm rau cov muaj 4 xyoos kawm kindergarten. Yog xav paub ntxiv txog 4K, thov saib hauv: www.mmsd.org/4K.

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Uas Nyob Hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Cov me nyuam kawm ntawv ziag no nyob hauv MMSD cov kev kawm 4K uas twb sau npe rau hauv Kindergarten lawm los xij, koj yuav tsum ua daim ntawv sau npe txaus siab hauv qab no kom tiav thiaj li yuav muab tuav xam tau mus rau hauv Hmoob Qhov Kev Kawm DBE. Daim ntawv sau npe txaus siab yuav muab siv tam li daim ntawv tshais tsev kawm ntawv yog tias koj nyob rau hauv MMSD cheeb tsam, tab sis tam sim no nyob rau sab nrauv ntawm Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View suam tuaj mus kawm.

Cov ntaub ntawv hais txog kev sau npe rau cov me nyuam kawm ntawv ziag no rau xyoo kawm 2018-2019 muaj nyob hauv www.mmsd.org/enroll.

Tus Txheej Txheem Ua Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab

Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv muaj rau MMSD Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv (Hmong English Learners) txhua tus; tab sis, nws tsuas muaj nyob rau tom Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View rau cov me nyuam kawm qib Kindergarten thiab qib ib yuav mus pib rau xyoo 2018-2019 xwb. Cov me nyuam kawm qib Kindergarten thiab qib ib uas yog Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv nyob rau cov tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm ntawm no yuav xa tau daim ntawv sau npe txaus siab mus rau qhov kev kawm thiab cheeb tsam yuav muaj kev thauj mus los:

  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lindbergh
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Gompers
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Mendota
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Hawthorne

Cov Me Nyuam Hmoob Xyaum Kawm Lus Askiv yuav mus pib qib Kindergarten thiab qib ib uas nyob sab nrauv ntawm cov tsev kawm ntawv suam tuaj mus kawm sau saum no muaj cuab kav xa tau daim ntawv sau npe txaus siab rau kev kawm, tab sis lawv yuav tau muaj lawv kev thauj mus los.

  

Suam Nyiam Tuaj Mus Kawm

Suam nyiam tuaj mus kawm yuav muab rau cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv suam tuaj mus kawm ntawm no:

  • Cov me nyuam kawm ntawv uas nyob rau hauv suam ntawm cov tsev kawm ntawv tuaj mus kawm uas qhia rau saum (Lake View, Lindbergh, Gompers, Mendota, thiab Hawthorne).
  • Cov me nyuam kawm ntawv uas nyob rau hauv MMSD suam tuaj mus kawm.

Niam txiv/cov saib xyuas yuav tsum ua daim ntawv sau npe txaus siab kom tiav uas yuav tsum muab xa mus thiaj li muab tuav xam xyuas rau kev mus koom rau hauv qhov kev kawm. Kev ua daim ntawv sau npe txaus siab tiav tsis tau txhais tias koj tus me nyuam yuav raug txais rau hauv qhov kev kawm. Muaj chaw tsawg.

Nws tseem ceeb heev kom cov niam txiv/cov saib xyuas nkag siab cov hom phiaj ntawm Qhov Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus (DBE) thiab qhov kev sau npe rau koj tus me nyuam, koj nkag siab cov txiaj ntsim zoo ntawm qhov kev cia koj tus me nyuam mus rau hauv qhov kev kawm ob hom lus ntev li ntev tau. Cov niam txiv/cov saib xyuas uas tsis tau sib tham txog qhov kev kawm Hmoob DBE nrog cov neeg ua hauj lwm hauv Feem Kev Kawm Ntau Haiv Lus Thoob Ntiaj Teb (Office of Mulitlingual and Global Education) yuav tau mus koom ib lub rooj sib tham qhia txog qhov kev kawm.  

Daim Ntawv Sau Npe Txaus Siab Hnub Kawg

Thov mus ua daim ntawv sau npe txaus siab rau Kev Kawm Tsim Ob Hom Lus (DBE) Hmoob Thiab Askiv kom tiav nyob online ntawm https://multilingual.madison.k12.wi.us/kev-kawm-ob-hom-lus los sis luam ib daim tawm.

Rau xyoo kawm 2018-2019, Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv hnub kawg xa daim ntawv sau npe txaus siab mus yog hnub Monday, Lub Plaub Hlis tim 30, 2018.

Mam hu xov tooj los ceeb toom rau cov niam txiv txog lawv qhov kev txais mus rau Kev Kawm DBE Hmoob/Askiv rau lub Tsib Hlis tim 18, 2018 los yog ua ntej ntawd. Thov xyuas meej kom teev tau tus xov tooj siv tau/nyiam kom hu rau nyob hauv daim ntawv sau npe txaus siab.